Aktualności

 Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych MiŚP w Pucku organizuje Święto Rzemiosła na tle regionu w dniu 11 maja 2019 r.

w programie

10.15 Zbiórka Delegacji i pocztów sztandarowych przed Domem Rzemiosła w Pucku

10.30 Przemarsz Pocztów Sztandarowych z przed Domu Rzemiosła

11.00 Msza Święta w Puckiej Farze

12. Po mszy św przejście z kościoła do figury św. Józefa gdzie zostana złożone kwiaty następnie poprzez rynek przejście pocztów sztandarowych z orkiestrą  na celntralne uroczystości

 

dodatkowe atrakcję:

10.00 - 18.00 kiermasz

- stoiska rzemieślnicze

- stoiska malarskie

- wioska ginących zawodów

 

Uroczystości została dofinansowana zrealizowana z środków budżetowych   Urzedu Miasta Puck, Urzędu Gminy Puck, Urzedu Miasta Władysławowo, Urzedu Gminy Krokowa.

 

  

 

POMAGAMY

ANI RESKA

 

 

 

Zachęcamy do pomocy Ani Reska, wielotniej członkini Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych  MiŚP

w Pucku,  mistrza  szkolącego. Poniżej znajduje się link z wszelkimi informacjami. Nie bądźćmy obojetni, pokażmy że można na nas liczyć.

 

https://pomagam.pl/e2y8z3g3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puck, 29.05.2018 r.

 

Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pucku przedstawia protokół z wyboru oferty na trenera kursu "Robotnik budowlany - specjalność roboty wykończeniowe" 

Plik do pobrania 

 

____________________________________

 

 

Puck, 18.05.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich

Przedsiębiorstw w Pucku ogłasza nabór na trenera kursu 

pn. "Robotnik budowlany - specjalność prace wykończeniowe" 

w ramach projektu

"Kompleks - kompleksowa aktywizacja zawodowa osób

pozostających bez pracy z powiatu puckiego"

 

Pliki do pobrania :

Zapytanie ofertowe.doc
Zapytanie ofertowe.pdf  

 

 

 

 

Puck, 20.02.2018 r.

Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Małych i średnich Przedsiębiorstw w Pucku przedstawia protokół z wyboru ofert z dnia 20.02.2018 r. na trenera kursu "Magazynier"  

 

Protokół do pobrania 

 

Puck, 12.02.2018 r. 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Pucku ogłasza nabór na trenerów na kurs pt. "Magazynier"  w ramach projektu pn. "Kompleks  - kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy z powiatu puckiego".

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe DOC

Zapytanie ofertowe PDF 

 

Puck 04.10.2017 r.

 

Protokół z wyboru ofert z dnia 04.10.2017 r. na trenera kursu pt. "Recepcjionista z podstawami

języka angielskie" w ramach projektu "Kompleks - kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy z powiatu puckiego" 

   Protokół do pobrania - protokół 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Puck, 26.09.2017 r.

 

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych ogłasza nabór ofert trenerów na kurs pt "Recepcjonista z podstawami języka angielskiego" w ramach projektu "Kompleks - kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy z powiatu puckiego"

 

Pliki do pobrania :  

zapytanie ofertowe recepcjonista.doc  

zapytanie ofertowe recepcjonista.pdf

 

 

 

 

 Protokół z wyboru ofert z dnia 13.02.2017 r. na trenera kursu

" Kucharz"  

 

 


Protokół wyboru oferty z dnia 13.02.2017 roku


 


 


Zapytanie ofertowe dotyczyło: Przeprowadzenie kursu zawodowego „Kucharz" na potrzeby projektu pn: "Kompleks - kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy z powiatu puckiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020.


- kod CPV i nazwa przedmiotu zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu „Kucharz" dla uczestników projektu przez trenera zgodnie z zadaniami w projekcie o wspólnym kodzie CPV: 80000000 —  usługi edukacyjne i szkoleniowe.


 


Informacja o sposobie upublicznienia zapytania ofertowego:


Zamawiający upublicznił informację o zapytaniu ofertowym zamieszczając zapytanie na swojej stronie internetowej www.cech-puck.pl


 


Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe


 l.   Akademia Biznesu Zyta Klonowska, Puck


 


Oferent spełnia warunek, wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, co oznacza, iż oferenci nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.


 


Termin składania ofert upłynął w dniu 10.02.2017 roku


I.   Postępowanie konkursowe wyboru ofert przeprowadzono w dniu 13.02.2017 r.


II.  Spełnianie warunków udziału wykonawców/oferentów w postępowaniu:


Warunki udziału w postępowaniu (zgodnie z pkt. V   Zapytania Ofertowego z dnia 03.02.2017 r.) spełniły wszystkie oferty.


Ocenie formalnej podlegały oferty:


Lp.

Nazwa i adres

Nazwa zadania

Terminy

Wymogi

 

oferenta

 

realizacji

formalne

 

 

 

 

Spełnia/

 

 

 

 

Nie spełnia

1

Akademia Bizensu

Zyta Klonowska, Puck

3. Wynagrodzenie trenerów prowadzących szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników 150 godzin kursu „Kucharz"

Od l4.02.2017

do 06.03.2017

 

Spełnia


 


III. Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i sposobie przyznawania punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium:


Lp.

Nazwa kryterium .

Maksymalna Liczba punktów

Znaczenie kryterium

1.

Cena brutto brutto (wraz z narzutami - ze wszystkimi kosztami) za jedną godzinę prowadzenia zajęć

 

100

 

60%

2.

Doświadczenie - ilość godzin szkoleń z tematyki „Kucharz" (wykazane w zał. nr 4)

 

100

 

40%


 


 


Ocena ofert   zostanie przeprowadzona   wyłącznie   w   oparciu   o przedstawione powyżej kryteria według następujących zasad:


 


1.    Oferent może uzyskać maksymalnie 60 punktów w kryterium dotyczącym ceny:


cena oferty najniższej        


ceny oferty ocenianej      x 100 pkt x 60%


 


2.    Oferent może uzyskać maksymalnie 40 punktów w kryterium dotyczącym doświadczenia w zakresie przeprowadzania szkoleń z tematyki „Kucharz"


 


Ilość godzin szkoleniowych z tematyki ..Kucharz" z oferty


ocenianej                                                                                           x 100 pkt x 40%


ilość godzin  szkoleniowych z tematyki Kucharz  oferty z


największym doświadczeniem


Maksymalna ilość punktów możliwych do zdobycia - 100 pkt.


Cena + Doświadczenie = wynik punktowy oferty ocenianej


 


IV.       Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe:


 

Dane z oferty, które stanowią odpowiedź na kryteria oceny oferty

Punkty

Oferta nr

Data wpływu oferty

Dane Wykonawcy

Cena max 60

Doświadczenie Max 40

Razem

1.

10.02.2017r

Akademia Biznesu Żyta Klonowska, Puck

60

40

100


 


V.         Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:


Dokonano wyboru oferty l - Akademia Biznesu Zyta Klonowska z Pucka ponieważ uzyskała największą ilości punktów.


 


 


 


 


Data sporządzenia protokołu 13.02.2017


Podpis Zamawiającego....................................


 


 

 

 

 Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw ogłasza nabór ofrert trenerów na kurs "Kucharz" na potrzeby projektu "Kompleks-kompleksowa aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy z powiatu puckiego"

 

Ponieżej znajdują sie formularze w wersji edytowalnej

 

 http://cech-puck.pl/pliki/ZAPYTANIE_OFERTOWE.doc

 

 http://cech-puck.pl/pliki/zapytanie_ofertowe_kucharz_APP.doc

 

 

 

Aktualności

 Festyn z okazji Dnia Dziecka

Zarząd Powiatowego Cechu  Rzemiosł Różnych MŚP w Pucku wraz z Kołem Wędkarskim "Belona" zaprasza na festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, który odbędzie się 5 czerwca przy stawie Zamku w Krokowej.

 

Program festynu:

09.00 - Zbiórka uczestników

09.00 - 13.00 - Konkursy plastyczne związane z ochroną przyrody, ekologią, konkursy sprawnościowe, zawody wędkarskie

13.00 - Ogłoszenie wyników konkursów, zawodów wędkarskich. Wręczenie okolicznościowych dyplomów i wyróżnień. Nagrodzenie zwycięzców.

13.30 Zakończenie festynu


Serdecznie zapraszamy wszystkim do udziału.

 

 

 

ZABAWA MIKOŁAJKOWA

Jak co roku nasz Cech organizuje zabawę choinkową dla dzieci i wnuków rzemieślników,  odbędzie się ona 6 grudnia o godzinie 10.00 w Połczynie. Więcej informacji można uzyskać w biuerze Cechu lub pod numerem telefonu 58 673-24-65.

Zachęcamy do wzięcia udziału w zabawie. 

 

 Tylko trzy miesiące na wniosek o abolicję

 

Samozatrudnieni, którzy od stycznia 1999 r. do lutego 2009 r. zalegali z opłacaniem składek, mają jeszcze trzy miesiące na złożenie wniosku o ich umorzenie. Czas nagli, termin upływa już 15 stycznia 2015 r. 

Do tego dnia wszyscy, których obejmuje prawo do abolicji, mogą złożyć swój wniosek. Wyjątek przewidziano jedynie dla osób, którym po 15 stycznia 2013 r. ZUS wydał lub wyda decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, decyzję o wysokości zadłużenia z tytułu składek, decyzję o odpowiedzialności osób trzecich lub odpowiedzialności spadkobierców. Na złożenie wniosku mają 12 miesięcy liczone od dnia uprawomocnienia się wyżej wymienionych decyzji. Tylko w  takim przypadku  złożenie wniosku o abolicję może mieć miejsce po 15 stycznia 2015 r. Wszyscy pozostali powinni pamiętać, że termin na skorzystanie z abolicji jest ostateczny i nie będzie możliwości jego późniejszego przywrócenia. 

 

 


 

Relacja z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego 31 maja 2014

Na stronie Twojej Telewizji Morskiej ukazała się relacja z Walnego Zgromadzenia. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego, link poniżej

 

 

http://telewizjattm.pl/dzien/2014-06-03/29379-nowy-starszy-cechu-rzemiosl-w-pucku.html?play=on


 

Wynajmujemy salę na imprezy rodzinne.

 

 

Zapraszamy Państwa

do zorganizowania uroczystości rodzinnej w budynku Domu Rzemiosła w Pucku,

ul. Bogusława 2. W tym niezwykłym miejscu położonym w centrum Pucka oferujemy Państwu niezapomnianą zabawę do rana.
W naszej sali istnieje możliwość zorganizowania przyjęcia dla około 40 osób. Do dyspozycji gości oddajemy salę, kuchnię oraz parking.

Gorąco zapraszamy


Kontakt:

Biuro Cech: 58 673 24 65

e-mail: cech.puck@box43.pl